Καταστατικό

Το Καταστατικό του Συνδέσμου Φίλων Α.Ε.Κ. Αννοβέρου α.Σ.

(Fanclub ΑΕΚ Αννοβέρου)

κάνε εδώ κλικ για Download προς εκτύπωση το PDF αρχείο

 

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα

 

Ιδρύεται Συνδέσμος με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΕΚ ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ «FANCLUB AEK Hannover».

α) Ο Σύνδεσμος Φίλων ΑΕΚ Ανοβέρου είναι μια ένωση φιλάθλων της ΑΕΚ με ομοϊδεάτες φίλους,

Σκοπός των Μελών του Συνδέσμου της ΑΕΚ είναι η ενεργός υποστήριξη της Ομαδος καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δικών τους ενεργειών ως Συνδέσμου.

(ΑΕΚ : "Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως" είναι ένα ελληνικό αθλητικό σωματείο στην Αθήνα)

β) Το Fanclub φέρει κυρίως το όνομα στα ελληνικά:

«Σύνδεσμος φίλων ΑΕΚ Αννοβέρου» (Syndesmos Filon AEK Annoverou) Vereinigung der Freunde von AEK in Hannover.

γ) Η έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται στο Αννόβερο και στην άμεση περιοχή και είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του πρωτοδικείου Αννοβέρου που προβλέπεται με αριθμό VR 202059 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

 

Άρθρο 2ο

Τα Σύμβολα

 

α) Στο έμβλημα του Συνδέσμου απεικονίζετε το σύμβολο του Δικέφαλου Αετού με τα χρώματα (κίτρινο και μαύρο), με την άδεια της επίσημης ΑΕΚ, το έτος ίδρυσης του αθλητικού συλλόγου 1924. Το όνομα του Συνδέσμου είναι στην ελληνική και γερμανική γλώσσα. Τα στοιχειά στα Ελληνικά είναι σε Βυζαντινή Γραφή

β) Ο Σύνδεσμος φίλων ΑΕΚ Ανόβερο έχει σφραγίδα στρογγυλή που αναγράφει ολόγυρα την επωνυμία του, και εσωτερικά το σήμα (έμβλημα) της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως.

γ) Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε στις 09/06/2013 και ώρα 19:24 στο Αννόβερο και επισήμως καταχωρείται ως Σύνδεσμος Φίλων ΑΕΚ Αννοβέρου, στην επίσημη ΑΕΚ

 

Άρθρο 3ο

Σκοπός

 

Σκοπός του συνδέσμου είναι η με κάθε τρόπο πρόσφορο μέσο ανάπτυξη και εμφύσηση της αγάπης προς την Αθλητικη Ενωση Κωνσταντινουπολεως ´´AEK´´η παροχή πάσης φύσεως αρωγής, ενίσχυση και συμπαράσταση στις αθλητικές του επιδιώξεις, η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης και η προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου, καθώς και η με κάθε τρόπο εξύψωση, καλλιέργεια και διάδοση της εν γένει αθλητικής ιδέας.

 

Άρθρο 4ο

Μέσα

 

Ο σκοπός του σωματείου θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με κάθε νόμιμο μέσο όπως:

α) Με την παρακολούθηση των αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων της Αθλητικής Ενωσης Κωνσταντινουπόλεως ``AEK``, όπου και όταν αυτό είναι εφικτό,

β) Με την οργάνωση εκδρομών, εορτών, διαλέξεων, εκδηλώσεων και εκδόσεως εντύπων για την προβολή και διάδοση της αθλητικής ιδέας γενικά,

γ) Με την ισότιμη συνεργασία με άλλα σωματεία άλλων Αθλητικών Συλλόγων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

Άρθρο 5ο

Εξαιρέσεις

 

Ο Σύνδεσμος είναι πολιτικά, φυλετικά και θρησκευτικά ουδέτερος.

Απαγορεύεται απόλυτα η ανάμιξη του Σωματείου σε πολιτικές, θρησκευτικές ή δογματικές διαμάχες.

 

Άρθρο 6ο

Μέλη

 

Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι Έλληνες και Γερμανοί πολίτες οι οποίοι έχουν τη νόμιμη ηλικία και εγκρίνουν ανεπιφύλακτα το καταστατικό του, αδιακρίτως φύλλου, εθνικότητας, θρησκεύματος και τόπου κατοικίας, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια των χρηστών ηθών και οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να είναι φίλοι και υποστηρικτές της Αθλητικής Ενωσης Κωνσταντινουπόλεως ``AEK``.

 

Άρθρο 7ο

Αιτήσεις

 

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους σκοπούς του, και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους. Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από ένα τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία των μελών του. Εάν η αίτηση του υποψηφίου απορριφθεί από το Δ. Σ. μπορεί να εισαχθεί με αίτηση του ενδιαφερόμενου στην

πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών όπου λαμβάνεται απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

 

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις και να ψηφίζουν σε όλα τα θέματα, να εκλέγουν και να εκλέγονται στην Διοίκηση του Συνδέσμου με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Τα μέλη υποχρεώνονται να μετέχουν στις εκδηλώσεις του συνδέσμου, να συμμορφώνονται προς το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του και τέλος να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους.

 

Άρθρο 9ο

Απώλεια ιδιότητας μέλους

 

α) Η ιδιότητα του μέλους του συνδέσμου χάνεται μετά από έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει για το τέλος του έτους, αφού όμως προηγουμένως έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις. Τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του συνδέσμου.

β) Μέλη τα οποία αποδεδειγμένα προβαίνουν σε ενέργειες που αντίκεινται στους σκοπούς του συνδέσμου ή δείχνουν ανάρμοστη συμπεριφορά πρός την ιδιότητα τους ως μέλη, διαγράφονται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση των 3/4 των παρόντων μελών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει κατά πλειοψηφία με μυστική ψηφοφορία των μελών του.

γ) Επίσης μέλος το οποίο καθυστερεί πάνω από μία ετήσια συνδρομή, καλούμενο υπό του ταμεία να καταβάλει αυτήν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, παρερχομένης της προθεσμίας αυτής απράκτου, διαγράφεται από τον σύνδεσμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαγραφή για τον λόγο αυτό, δεν απαλλάσσει το εν λόγω μέλος από την καταβολή των οφειλομένων εισφορών. Το μέλος επανεγγράφεται εφόσον καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές και εγκρίνει την επανεγγραφή του το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

 

Άρθρο 10ο

Πόροι του συνδέσμου

 

Πόροι του συνδέσμου μπορούν να είναι:

α) οι συνδρομές των μελών του, και το δικαίωμα εγγραφής των μελών. Η συνδρομή μέλους είναι ετήσια και θα καθορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δικαιούται να την αυξομειώνει κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, όπως επίσης και το δικαίωμα εγγραφής,

β) δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα,

γ) έσοδα από την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (λαχειοφόρες αγορές, λαχεία, συνεστιάσεις, κτλ),

δ) έσοδα από διάφορα προσοδοφόρα

περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου και

ε) κάθε πρόσοδος προερχόμενη από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία ήθελε εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 11ο

Τα Όργανα του Συνδέσμου

 

α) Ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

β) Το διοικητικό Συμβούλιο

γ) Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 12ο

Γενική Συνέλευση

 

Την ανώτατη διοίκηση του συνδέσμου ασκεί η Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτηση του 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και στην οποία αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση των μελών προ 5 ημερών στην οποία αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα

της ημερησίας διατάξεως, καθώς επίσης και η μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται στα γραφεία του συνδέσμου.

 

Άρθρο 13ο

Εκλογές

 

α) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Στην αρχή γίνεται λογοδοσία,

απολογισμός και συζήτηση επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης αναγιγνώσκεται έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το μέχρι προ μηνός από της συνελεύσεως χρονικό διάστημα. Κάθε δύο χρόνια γίνεται με μυστική ψηφοφορία η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συγχρόνως εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη, τρία για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής

εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το παραπάνω έργο.

β) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το 1/2 των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς. Στην επαναληπτική Συνέλευση η οποία πραγματοποιείται δύο ώρες αργότερα υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο της συνελεύσεως και γραμματέα και μπαίνει στην συζήτηση των θεμάτων για την οποία τηρούνται πρακτικά.

 

Άρθρο 14ο

Διοικητικό Συμβούλιο

 

α) Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών για χρονικό διάστημα δύο ετών. Τα εκλεγέντα μέλη του καλούνται μέσα σε επτά ημέρες από την εκλογή τους , μετά από πρόσκληση του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τους Εφόρους. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνονται από τους

επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται της εκπληρώσεως των σκοπών του Συνδέσμου, κατευθύνει την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν τον σύνδεσμο, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτού και γενικά έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στην Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Άρθρο 15ο

Συνεδριάσεις

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες τακτικά, και έκτακτα όταν θεωρεί αυτό αναγκαίο ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του, με έγγραφη δήλωση τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα περιέχονται τα θέματα για συζήτηση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας θα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία άλλη μέρα με την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εάν αυτό είναι εφικτό, και αν σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ισοψηφία, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και παίρνει έγκαιρα αποφάσεις, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τις τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκπίπτει από την θέση του και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

 

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του με κάθε Δημόσια ή Δημοτική Αρχή και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προσυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του συνδέσμου, και μαζί με τον ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής, παρακολουθεί την καλή λειτουργία του συνδέσμου και τέλος παίρνει κάθε μέτρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων του συνδέσμου, ακόμη και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν επίκειται μεγάλος κίνδυνος από την αναβολή λήψης της συγκεκριμένης απόφασης. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται από λόγο ανωτέρας βίας, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

 

Άρθρο 17ο

Γενικός Γραμματέας

 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών και επιμελείται την αλληλογραφία του συνδέσμου. Επίσης τηρεί και φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα, προσυπογράφει τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και όταν απουσιάζει για σοβαρό λόγο τον αναπληρώνει ο νεώτερος σύμβουλος.

 

Άρθρο 18ο

Ταμίας

 

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του συνδέσμου, με βάση τις αποδείξεις που χορηγεί. Διενεργεί τις πληρωμές, φυλάσσει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου και το ενημερώνει τακτικά. Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών του συνδέσμου και καταθέτει σε τράπεζα όλες γενικά τις εισπράξεις των εσόδων του συνδέσμου και αναλαμβάνει αυτά βάσει εγγράφου υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Όταν ο Ταμίας κωλύεται λόγο ανωτέρας βίας, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται με απόφασή του.

 

Άρθρο 19ο

Έφοροι

 

Οι Έφοροι μετέχουν στην Διοίκηση του Σωματείου, έχουν την γενική εισήγηση και εποπτεία της καλής οργάνωσης των υπό του συνδέσμου οργανούμενων διαλέξεων, εορτών, εκδρομών, συνεστιάσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων. επίσης αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματός τους και απουσίας τους.

 

Άρθρο 20ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε δύο έτη. Ο πρώτος σε ψήφους είναι και πρόεδρός της και σε περίπτωση ισοψηφίας ο ευνοηθείς από τον κλήρο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του συνδέσμου και υποβάλει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις της.

 

Άρθρο 21ο

Τροποποίηση του καταστατικού – Διάλυση

 

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή την διάλυση του συνδέσμου, χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του συνδέσμου με πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται σε αυτή με απαρτία του 1/2 των μελών τα οποία είναι τακτοποιημένα ταμειακώς. Μετά την τυχόν διάλυση και εκκαθάριση του συνδέσμου, το υπόλοιπο ενεργητικό της περιουσίας του συνδέσμου θα περιέλθει στην Νεολαία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίάς Αννοβέρου.

 

Άρθρο 22ο

Οικονομικό Έτος

 

Το οικονομικό έτος του συνδέσμου για φορολογική δήλωση αρχίζει 1η Ιανουάριου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκτάσου έτους.

 

Άρθρο 23ο

Έγκρισης

 

Η Ονομασία, τα Σύμβολα, οι φωτογραφίες, τα δημοσιεύματα και ότι άλλα αφορούν την ΑΕΚ,

Ο Σύνδεσμος Φίλων ΑΕΚ Αννοβέρου τα χρησιμοποιεί με την ευγενική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως ´´AEK´´

 

Άρθρο 24ο

 

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 24 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω και υποβάλλεται για έγκριση στο Ειρηνοδικείο/ Πρωτοδικείο Ανοβέρου.

 

 

Αννόβερο, Σεπτέμβριος 2013

 

Besucherzaehler

§ 10 dUrhG Copyright © 2013 Webdesign D. Paganopoulos for AEK Fanclub Hannover